•  

Kalendár zvozu odpadu

Materská škola

Zápis detí do Materskej školy na šk.r. 2019/2020

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a - § 28 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov prijíma zriaďovateľ MŠ deti priebežne alebo pre nasledujúci školský rok. Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci šk. rok bude zverejnený po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste  od 15. februára 2019 do 15.marca 2019.

 Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

 Prednostne sa prijíma dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku
  • s odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky

Dieťa sa prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží zriaďovateľovi  s priloženým potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

Žiadosť a prihlášku si zákonný zástupca prevezme na Obecnom úrade v Šútovciach, prípadne stiahne z webovej stránky obce alebo v MŠ

od 15. februára 2019.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku šk. roka 2019/2020  vydá zriaďovateľ MŠ do 30. júna. Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas šk. roka vydá zriaďovateľ do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže poverená riadiaca pracovníčka  určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa  je zákonný zástupca povinný predložiť  riaditeľke MŠ alebo zriaďovateľovi do 15. apríla 2019.

Úradné hodiny

Pondelok: 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 15:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár