•  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Šútovce

 23.06.2019

Erb Šútovce                                      O b e c   Š ú t o v c e

V Šútovciach dňa 21.06.2019

Poslanci obecného

zastupiteľstva

P o z v á n k a

Vážení poslanci a spoluobčania pozývam Vás na  4. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v malej zasadačke OcÚ

v utorok 25.06.2019 o 17.00 hodine

Program:

    1.     Otvorenie.

    2.     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

    3.     Kontrola plnenia uznesení.

    4.     Individuálna výročná správa obce Šútovce za rok 2018.

    5.     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. 

    6.     Záverečný  účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2018.

    7.     Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019. 

    9     Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019.

   10.    Rôzne.

   11.    Návrh na uznesenie.

 12.    Diskusia.

 13.    Záver.

    Rozdeľovník:

     1. Dana Sucháňová

     2. Ing. Pekár Viktor 

     3. Manduchová Marianna

     4. Imrich Bárczi

     5. Jarmila Považanová

     6. Ing. Jozef Krett

                                                                              

                                                                                                       Bc.  Miroslav Rajčo

                                                                                                      Starosta obce Šútovce


Úradná tabuľa súbory

Úradné hodiny

Pondelok: 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 15:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár