SlovenskýEnglish

Pozvánka na 8. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období

 19.06.2020

Obec Šútovce

V Šútovciach dňa 19.06.2020

Poslanci obecného

zastupiteľstva

P o z v á n k a

Vážení poslanci a spoluobčania pozývam Vás na  8. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v malej zasadačke OcÚ

v pondelok 22.06.2020 o 17.00 hodine

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesení.              
  4. Zmena nájomníkov v bytovom dome.
  5. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2019.
  6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver                

                                                                                                                         

                                                                                                                                        Bc.  Miroslav Rajčo

                                                                                                                                     Starosta obce Šútovce


Zoznam aktualít: