SlovenskýEnglish

Pozvánka na 9. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období

 25.09.2020

Vážení spoluobčania pozývam Vás na  9. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome

v pondelok 28.09.2020 o 17.00 hodine

Program:

1.   Otvorenie 

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

3.   Kontrola plnenia uznesení.

4.   Návrh zámeru odpredania časti parcely č. 106/2 v Horných Šútovciach.

5.   Návrh na prijatie štátnej pomoci.

6.   Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020.

7.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020.

8.   Rôzne.

9.   Diskusia.

10. Návrh na uznesenie.

11. Záver.


Zoznam aktualít: