SlovenskýEnglish

Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Šútovce

 15.07.2019

Obec Šútovce na základe § 18 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení a Uznesenia č.37/2019 Obecného zastupiteľstva Šútovce , konaného dňa 25.06.2019 vyhlasuje podmienky a spôsob

V Ý B E R O V É H O  K O N A N I A

na hlavného kontrolóra obce Šútovce.

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

           

 1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

 2. náležitosti prihlášky :

 - meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)

 - poskytnúť údaje k výpisu z registra trestov 

 - úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 - kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

 - štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

 - súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení                      niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve Obce Šútovce

3. ďalšie predpoklady :

 - znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb,                 zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

 - užívateľské ovládanie počítača,

 - občianska a morálna bezúhonnosť

Spôsob na vykonanie voľby: Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej                  obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu : Obec Šútovce, Obecný úrad Šútovce č. 39,PSČ              972 01 najneskôr do 09.09.2019 do 16:00 hod. alebo ju odovzdá v tom istom termíne a čase na obecnom úradu v Šútovciach.

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach priamo na rokovaní OcZ, ktoré sa bude konať dňa 25.09.2019 o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Šútovciach, v bode voľba hlavného kontrolóra obce.

Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok, kde budú povedané mená uchádzačov, a to, či splnili, alebo nesplnili stanovené podmienky. Z kandidátov, ktorí budú spĺňať požadované podmienky, bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce.

Úväzok: 2 hodiny týždenne 5,33%

V Šútovciach, dňa 25.06.2019

                                                                                                    


Zoznam aktualít: