SlovenskýEnglish

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 07.12.2019

Obec Šútovce


V Šútovciach dňa 06.12.2019

Poslanci obecného

zastupiteľstva

P o z v á n k a

Vážení poslanci a spoluobčania pozývam Vás na  6. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v malej zasadačke OcÚ

v pondelok 09.12.2019 o 17.00 hodine

Program:

1.   Otvorenie 

2.Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.

5. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci

Šútovce.

6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v

školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce.

7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkové rozpočty na roky 2021 a 2022.

8.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.

9.  Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019.

10. Návrh na zmenu konateľa obecnej spoločnosti Obecný podnik Šútovce s.r.o.

11. Odkúpenie nehnuteľnosti od pani Neradovej v k. ú. Horné Šútovce.

12. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.

13. Rôzne.

14. Diskusia.

15. Návrh na uznesenie.

16. Záver.

                                                                                                       Bc.  Miroslav Rajčo

                                                                                                      Starosta obce Šútovce

                                                                                                                    


Zoznam aktualít: