SlovenskýEnglish

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.09.2019

                                                                         

                                                                              Obec Šútovce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Šútovciach dňa 20.09.2019

Poslanci obecného

zastupiteľstva

P o z v á n k a

Vážení poslanci a spoluobčania pozývam Vás na  5. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v malej zasadačke OcÚ

v stredu 25.09.2019 o 17.00 hodine

Program:

    1.     Otvorenie.

    2.     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

    3.     Kontrola plnenia uznesení.

    4.     Voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce

    5.     Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky . 

    6.     Návrh Registratúrného poriadku.

    7.     Návrh na podanie ŽoNFP v opatrení INTERREG cezhraničná spolupráca . 

    8.     Návrh kompetencie starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb.

            o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať  úpravu rozpočtu na položkách aj opakovane

           do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.

    9.    Rôzne.

   10.    Návrh na uznesenie.

   11.    Diskusia.

   12.    Záver.

   

Rozdeľovník:

     1. Dana Sucháňová

     2. Ing. Pekár Viktor 

     3. Manduchová Marianna

     4. Imrich Bárczi

     5. Jarmila Považanová

                                                                                   

                                                                                                                               Bc.  Miroslav Rajčo

                                                                                                                              Starosta obce Šútovce


Zoznam aktualít: