SlovenskýEnglish

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Šútovce

 23.06.2019

Erb Šútovce                                      O b e c   Š ú t o v c e

V Šútovciach dňa 21.06.2019

Poslanci obecného

zastupiteľstva

P o z v á n k a

Vážení poslanci a spoluobčania pozývam Vás na  4. schôdzu obecného zastupiteľstva v 8. volebnom období ktorá sa uskutoční v malej zasadačke OcÚ

v utorok 25.06.2019 o 17.00 hodine

Program:

    1.     Otvorenie.

    2.     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.

    3.     Kontrola plnenia uznesení.

    4.     Individuálna výročná správa obce Šútovce za rok 2018.

    5.     Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018. 

    6.     Záverečný  účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2018.

    7.     Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019. 

    9     Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019.

   10.    Rôzne.

   11.    Návrh na uznesenie.

 12.    Diskusia.

 13.    Záver.

    Rozdeľovník:

     1. Dana Sucháňová

     2. Ing. Pekár Viktor 

     3. Manduchová Marianna

     4. Imrich Bárczi

     5. Jarmila Považanová

     6. Ing. Jozef Krett

                                                                              

                                                                                                       Bc.  Miroslav Rajčo

                                                                                                      Starosta obce Šútovce1 2 >