SlovenskýEnglish

Knižničný a výpožičný poriadok

 19.07.2017

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
OBECNEJ KNIŽNICE
v   Š ú t o v c i a chV zmysle paragrafu. 13/ 2 d zákona NR SR č. 183/ 2000 Z. z. o knižniciach vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok .
KNIŽNIČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia

Článok 1
Pôsobnosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Šútovciach, ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

2. Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste v priestoroch knižnice.
3. Obecná knižnica v Šútovciach je univerzálnou verejnou knižnicou obce.
Jej zriaďovateľom je Obec Šútovce. Knižničný a výpožičný poriadok mení a upravuje obecné zastupiteľstvo. 
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov vrátane miestnych informácií a tieto v rámci knižničného systému ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond a organizovať kultúrno-vzdelávacie podujatia.

Článok 2
Záväznosť Knižničného poriadku

1. Knižničný poriadok je záväzný pre Obecnú knižnicu v Šútovciach. Knižnica poskytuje svoje služby na tejto adrese: Obec Šútovce 972 01, budova obecného úradu č. 39 – obecná knižnica .
Článok 3
Knižničný fond

1. Knižničný fond knižnice tvoria:
a) Primárny fond: knihy, periodiká, elektronické zdroje
b) Sekundárny fond: databáza v elektronickej forme

2. Fondy, katalógy a zariadenie knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
Článok 4
Služby knižnice

1. Knižnica poskytuje základné služby . Základné služby sú bezplatné. 
2. Základné služby knižnice sú:
- výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
- výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
- predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
3. Špeciálne služby knižnice sú:
- rezervovanie požadovaných dokumentov
- medziknižničné výpožičné služby
- sprístupňovanie elektronických programov, hier a databáz na CD-ROM


4. Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov ako i požiadaviek zaslaných elektronickou poštou.
Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

5. Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesného zamerania.

Článok 5
Prístupnosť knižnice

1. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do čitateľských priestorov knižnice.

3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

Článok 6
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice


1. Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny pracovníka knižnice.

2. Čitateľ je povinný odložiť si tašky a kabát na vyhradenom mieste. Vo všetkých priestoroch je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu. 

3. Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

5. Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

6. Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.Článok 7
Registrácia čitateľa

1. Čitateľom knižnice sa môže stať:
a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.
b) Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

2. Používateľom služieb knižnice môže byť každý občan Slovenskej republiky alebo príslušník iného štátu, ktorý nie je registrovaným čitateľom knižnice, a ktorý písomne, telefonicky, alebo elektronickou poštou požiada knižnicu o niektorú zo služieb nevyžadujúcich predloženie čitateľského preukazu (napr. rezervovanie kníh, atď.).

3. Občan sa stane čitateľom knižnice po podpísaní v čitateľskom preukaze kde čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

4. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Článok 8
Čitateľský preukaz

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu, ktorý nemožno nahradiť žiadnym iným dokladom.
U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní rodičom alebo zákonným zástupcom.

b) Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.

c) Právnym osobám po vyplnení čitateľskej prihlášky podpísanej oprávneným pracovníkom.

2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok po podpísaní čitateľom na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.


3. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:
a) odhlásením čitateľa
b) neobnovením členstva v novom kalendárnom roku
c) hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku .

4. Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

5. Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice . 

6. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu. 
VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
Článok 9
Druhy výpožičiek

1. Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

2. Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v knižnici).

3. Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

4. Určeným skupinám zdravotne postihnutých občanov sa audiálne a elektronické dokumenty požičiavajú i absenčne.

Článok 10
Zásady vypožičiavania

1. Knižnica požičiava čitateľovi dokument na základe záznamu v čitateľskom preukaze, ktorý ostáva v úschove / v kartotéke/ v knižnici.

2. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 5 dokumentov.

3. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu prd uplynutím výpožičnej lehoty.

4. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie
výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát o ďalších 5 dní od dátumu predlžovania.

5. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:
a) čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, vydané upomienky)
b) dokument si rezervoval iný čitateľ.

6. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

7. Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať. Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie. Knižnica informuje čitateľa o možnosti prevzatia rezervovaného dokumentu.

Článok 11
Evidencia výpožičiek

1. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

2. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva :
- manuálne v evidenčnom formulári, prípadne v čitateľskom preukaze

3. Prevzatie výpožičky potvrdzuje čitateľ svojím podpisom.

4. Knižnica potvrdzuje čitateľovi vrátenie vypožičaného dokumentu.

Článok 12
Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

1. Čitateľ je povinný:
a) Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.

b) Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

Článok 13
Straty a náhrady

1. Knižnica posiela čitateľovi upomienku po lehote dohodnutej výpožičnej doby na vrátenie dokumentu. Po zaslaní upomienky má čitateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

2. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

3. O poškodení, zničení alebo strate dokumentu sa spisuje záznam s určením, dokedy a akým spôsobom sa čitateľ zaväzuje dokument nahradiť, čo potvrdzuje svojím podpisom.

4. Knižnica požaduje nahradenie škody niektorou z týchto foriem:
a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
b) nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu. Zhotovenie kópie môže urobiť i knižnica, pričom čitateľ hradí všetky s tým spojené náklady vrátane nákladov na väzbu
c) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice
d) finančnou úhradou za nevrátený dokument

5. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. Ak čitateľ v stanovenej lehote nenahradí spôsobenú škodu, knižnica si uplatňuje voči nemu svoje nároky na súde.

PORIADOK KNIŽNICE
Článok 14
Práva a povinnosti používateľa v knižnici

1. Knižnica poskytuje svoje služby v priestoroch budovy obecného úradu.

2. Používateľ má v knižnici právo využívať:
- fond študovne na prezenčné štúdium
- dokumenty objednané z knižničných skladov
- využívať dokumenty na CD-ROM
- využívať služby internetu

3. Používateľ je povinný pri príchode a odchode z knižnice predložiť službukonajúcemu pracovníkovi vlastné dokumenty a dokumenty prinesené z iných oddelení knižnice.

4. Používateľ je povinný pred odchodom z knižnice odložiť použité dokumenty na miesto, prípadne ich vrátiť službukonajúcemu pracovníkovi.

5. Do dokumentov z fondov knižnice sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani sa nesmú žiadnym spôsobom poškodzovať. Ak je používateľ v knižnici pristihnutý pri akomkoľvek poškodzovaní dokumentu, musí nahradiť škodu podľa rozsahu poškodenia.

6. Používateľ môže podať návrh na doplnenie fondu knižnice službukonajúcemu pracovníkovi.

Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku v odôvodnených prípadoch môže povoliť starosta obce alebo ním poverený pracovník.

2. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť od 1.11.2010.


...................................................

Píš Milan starosta Obce Šútovce