SlovenskýEnglish

Štatút

 19.07.2017

Š T A T Ú T

OBECNEJ    KNIŽNICE    v  Šútovciach 

Obec Šútovce
IČO: 00318507
základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej knižnice. 

§ 1
Právne postavenie knižnice

Zriaďovateľ: Obec Šútovce
Názov organizácie: Obecná knižnica
Typ hospodárenia: z rozpočtu obce
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby
Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch. 

§ 2
Poslanie knižnice

1. Knižnica buduje knižničné fondy a sprístupňuje prostredníctvom nich používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.
2. Knižnica organizuje a zabezpečuje tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne stretnutia, besedy ... /.

§ 3
Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. 
2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so Zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rás, národnosti, spoločenského, alebo sociálneho postavenia.
3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

§ 4
Správa knižnice

1. Za činnosť /výpožičky kníh, dozor pri používaní internetu a upratanie priestorov knižnice /a za hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedá obecnému zastupiteľstvu podľa platných právnych noriem a podľa pokynov starostu obce pracovníčka na to určená .
2. S pracovníčkou sa uzatvára Dohoda o vykonaní práce.

§ 5
Hospodárenie knižnice

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a na nákup kníh. O jej výške je pracovník v knižnici informovaný. 
2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Pracovník v knižnici v spolupráci s obecným úradom spravuje zverený majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.
3. Pracovník v knižnici je povinný riadne a preukázateľne zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami a podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. 
4. Finančné zdroje knižnice sú :
a/ rozpočet obce
b/ sponzorské príspevky / náhrada za stratené knihy/
c/ príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru / zbierka na nákup kníh /
5. Granty a sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

§ 6
Záverečné ustanovenie

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok .

Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom číslom 76/2010 v Šútovciach dňa 13.10.2010 a nadobudol účinnosť dňom 1.11.2010.

starosta obce
Píš Milan